Om FONDEN UNGES

Historien bag FONDEN UNGES

FONDEN UNGES opstod som reaktion på STU-lovgivning, der blev implementeret i 2007. Før det havde unge, som ikke kunne tage en kompetencegivende uddannelse, ikke mulighed for at få en ungdomsuddannelse. Nu fik alle unge i Danmark ret til en ungdomsuddannelse, men der manglede tilbud i det storkøbenhavnske område, der specifikt underviste unge med autisme – herunder unge med autisme på et moderat funktionsniveau.

Fonden Sovi (der tilbyder støttet og beskyttet beskæftigelse for voksne med autisme og ADHD), Samrådet af specialskoler for børn med autisme og Landsforeningen Autisme satte sig derfor for at oprette en selvejende fond, der kunne udbyde den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) samt et eftermiddagsklubtilbud målrettet unge med autisme, hvor metoden byggede på struktur og forudsigelighed.

Der blev nedsat en projektgruppe, der udviklede konceptet, som FONDEN UNGES nuværende direktør Britta Bak blev del af. Hun blev inviteret med i kraft af sine mange års erfaring og kompetencer som speciallærer, amtskonsulent og senest erfaring som afdelingsleder på en stor specialskole for børn og unge med autisme.  

Med støtte fra Sofiefonden og en fælles investering fra de tre initiativtagere lykkedes det at rejse 850.000 kr., og den 1. juni 2007 blev fonden stiftet. Britta Bak blev ansat som direktør, og de første 7 elever kunne den 1.1. 2008 begynde på STU’en.

Siden har fonden udvidet sine aktiviteter med bl.a. et særligt tilrettelagt 10. – 11. skoleår, § 104-dagtilbud samt det særligt tilrettelagte ansættelsesforløb KLAR TIL START og GO’ START, der bygger bro mellem de unge og arbejdsmarkedet. Fonden har desuden udviklet af app’en Scan How, der gør unge og voksne med særlige behov mere selvhjulpne i hverdagen.

Målgruppe

FONDEN UNGES’ målgruppe er unge med særlige behov; særlig prioritet har unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). Det kan både være unge med autisme med et moderat funktionsniveau og unge, som er intellektuelt normalt begavede, men som har en gennemgribende funktionsnedsættelse, herunder autisme – eller andre unge, der har brug for et struktureret tilbud. En del af de unge har desuden andre diagnoser og udfordringer, såsom ADHD, angst og skolevægring.

Hvorfor hedder vi FONDEN UNGES?

FONDEN UNGES har skiftet navn flere gange, siden den blev stiftet i 2007. I begyndelsen hed den blot U3, dette blev senere ændret til UNGES Uddannelsescenter, som gjorde det lettere at aflæse, hvad fonden gik ud på. Efterhånden som fonden udvidede sine aktiviteter til at omfatte mere end uddannelsescentret, var det relevant igen at finde et nye navn. Valget faldt på FONDEN UNGES, da det bevarede en del af navnet fra UNGES Uddannelsescenter, men samtidig favner fondens øvrige aktiviteter.   

Værdigrundlag

Fondens formål er at etablere og gennemføre undervisning og andre tiltag for unge med særlige behov, herunder særligt unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF).

Målet med fondens aktiviteter er, at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.  

Formålet søges bl.a. opnået gennem etablering af undervisning, arbejdsprøvning, virksomhedspraktikker og lignende relevante tiltag af enhver art, der kan fremme de unges mulighed for deltagelse i voksenlivet.  

Fonden møder de unge og forældre respektfuldt, åbent og undersøgende. Den unges plan matcher specifikke behov, er gennemskuelig og integrerer uddannelsen, beskæftigelsestilbuddet eller aktivitetstilbuddet i den unges liv hjemme og ude.

Familien er central for de unges personlige udvikling. Fonden inddrager de unges familie som en ressource. Familierne holdes tæt opdateret i forhold til den unges udvikling. Forældre og kommune indgår i møder og løbende dialog, hvor der opstilles konkrete mål for den unge, såvel kort- som langsigtede. Forældre er altid inviteret til arrangementer vedrørende den unge, fx translokation for STU og sociale arrangementer.

Bæredygtig økonomi

FONDEN UNGES hviler på et bæredygtigt økonomisk grundlag, og driften af FONDEN UNGES’ aktiviteter er uafhængig af fondsstøtte. Driften af KLAR TIL START, UNGES Uddannelsescenter og GO’ START finansieres via kommunal betaling, mens app’en Scan How betales via brugerlicenser. 

FONDEN UNGES har flere gange modtaget støtte til udviklingsprojekter og udbredelse af kendskabet til vores aktiviteter. Tidligere bidragydere er bl.a. Velux Fonden og Den AP Møllerske Støttefond. 

I år 2023 til og med 2025 modtager FONDEN UNGES støtte fra Det Obelske Familiefond til udvikling af KLAR TIL START og GO’ START, samt disses udbredelse.

Fra SSA-reserven modtager vi støtte i 2022 og 2023.

Ledelse

Britta Bak

Direktør

Britta Bak har været en af drivkræfterne bag FONDEN UNGES siden grundlæggelsen. Hun er uddannet skolelærer og speciallærer, og har beskæftiget sig med autismeområdet i næsten 30 år. Med udgangspunkt i sin viden og erfaring samt interessen for autismeområdet, og et mål om at skabe et godt undervisningstilbud til denne gruppe unge, var hun med til at oprette FONDEN UNGES i 2007, som hun har været direktør for siden.

Bestyrelsen

Formand Lene Diemer

Advokat, Cphlex Advokater (indtrådt: 2007)

Majbrit Bogø

Direktør, SOVI (indtrådt: 2012)

Mette Dejbjerg

Fhv. leder, Brøndagerskolen (indtrådt: 2012)

Søren Brøndum

Partner, Brøndum & Fliess (indtrådt 2021)

Alle bestyrelsesmedlemmer har faglig ekspertise inden for fondens arbejdsområde.

Ledige stillinger

Vi søger en dedikeret underviser til vores underviserteams og klubtilbud på UNGES Uddannelsescenter.